Dyrektor MBP lub Jego zastępca przyjmują skargi i wnioski w każdą środę w godz. 14.00-17.00:

- w siedzibie Dyrekcji MBP przy ul. Kossutha 11

- telefonicznie - tel. (32) 2546-098.

Wymagane wstępne umówienie się telefoniczne.

Do przyjmowania skarg i wniosków składanych w filiach bibliotecznych zobowiązani są kierownicy filii (lub pracownik zastępujący kierownika filii w czasie jego nieobecności) w dniach i godzinach otwarcia filii bibliotecznej.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej lub ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Podstawa: Zarządzenie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach z dnia 19.11.2003 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach.


Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Szymon Szostok

Wprowadził(a): Szymon Szostok