luty 2022 r.

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach przeprowadzona w dniu 15.02.2022 r. z up. Kierownika Sekcji i Higieny Pracy

Zakres kontroli: „przestrzeganie przepisów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano zaleceń, uwag i wniosków.

styczeń - luty 2022 r.

1. Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie Wydział Kontroli Płatników Składek

Zakres kontroli: „Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych”.

Okres objęty kontrolą: styczeń 2019 r. - grudzień 2019 r.

Okres kontroli: 24.01.2022 r. - 15.02.2022 r.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

październik 2020 r.


Kontrola przeprowadzona przez Starszego Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, w dniach 6,8.10.2020 r., na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623).
Zakres kontroli: "Wybrane zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy"

marzec 2019 r.


Kontrola przeprowadzona przez Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, w dniach 1, 6, 15, 18 2019 r.  
Zakres kontroli: "Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy"

23 sierpień 2018

Kontrola przeprowadzona przez Młodszego Asystenta Sekcji Higieny Pracy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, pl. Grunwaldzki 8-10

Zakres kontroli: warunki pracy.

luty 2018

Kontrola przeprowadzona przez Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, w dniach 12, 14, 19.02.2018 r., na podstawie art. 24 ust.1, w związku z art.31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589).

Zakres kontroli: "Przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakresie gospodarki zakładowym funduszem świadczeń socjalnych”.

Okres objęty kontrolą: 2017 rok.

Listopad - grudzień 2017

Kontrola zarządcza instytucjonalna przeprowadzona przez pracowników Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice w listopadzie i grudniu 2017 r.
Zakres kontroli:

- przychody i wydatki, rozdysponowanie pobranych dotacji w pod względem legalności, celowości, gospodarności, kompletność i rzetelność prowadzonej dokumentacji, terminowość dokonywania płatności, egzekwowanie należności, stosowanie obowiązujących przepisów. Okres objęty kontrolą: 2016 rok. 

- bieżąca działalność i sprawy organizacyjne.

30 listopad 2017

Kontrola przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice w dniu 30.11.2017 r. w ramach zadania pn. „Gospodarka taborem samochodowym w wybranych jednostkach organizacyjnych miasta Katowice”.

Czynności audytowe miały na celu ocenę zarządzania gospodarką pojazdem służbowym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach.

Okres objęty kontrolą: 2016 rok.

Luty - marzec 2017

Kontrola problemowa za 2016 rok przeprowadzona w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Kossutha 11 w Katowicach w dniach 1.02. - 14.03.2017 r. przez pracowników Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice działających na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli wydanych przez Prezydenta Miasta Katowice: 

  • Aleksandrę Świetlik - OZ.II.01130-3-1/10 z dnia 04.01.2010 r. - koordynatora kontroli,
  • Michała Cieślika - OZ.II.077.1130.2016 z dnia 12.12.2016 r. - członka zespołu kontrolnego. 


Tematyka kontroli: Realizacja planu przychodów i kosztów.

Grudzień 2015

Kontrola przeprowadzona przez Starszego Technika Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, ul. Barbary 17, w dniu 16.12.2015 r., w zakresie warunków pracy. 

Sierpień – październik 2015

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie przeprowadzona w okresie 25.08.2015 – 02.10.2015  przez Inspektora ZUS Pana Adama Lisoń na podstawie upoważnienia nr 0620150801591, wystawionego 25.08.2015 oraz upoważnienia 062015081592 wystawionego 28.09.2015 przez Głównego Inspektora Kontroli ZUS.

Zakres kontroli:

  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenie zdrowotnego.
  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowość  i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 

Okres objęty kontrolą: styczeń 2012 r. – grudzień 2014 r. 

Czerwiec-sierpień 2015

Kontrola problemowa przeprowadzona w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach, w okresie od 23.06.2015 r. do 17.08.2015 r. przez Inspektorów Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice, w zakresie spraw organizacyjno-kadrowych. 

Kontroli poddano m.in.:

- akty wewnętrzne regulujące działalność jednostki oraz jej strukturę organizacyjną (m. in. Statut, Regulamin pracy, Regulamin wynagradzania, Regulamin ZFŚS),

- dokumentację kadrową i związaną z wynagrodzeniami: akta osobowe, karty ewidencji czasu pracy, karty urlopowe, dzienniki lekcyjne, angaże,

- dokumentację związana z BHP: uregulowania wewnętrzne, indywidualne karty ewidencyjne wyposażenia, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia o przeprowadzonych szkoleniach BHP i ppoż.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Maj 2013

Kontrola Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Katowicach, przeprowadzona na podstawie Zarządzenia nr 59/2010 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 11.02.2010 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej sprawowanej przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Katowice.

Zakres kontroli: Kontrola co najmniej 5% przychodów i wydatków z planu rocznego, kontrola rozdysponowania pobranych dotacji pod względem legalności, celowości, gospodarności, kompletność i rzetelność prowadzonej dokumentacji, terminowość dokonywania płatności, egzekwowanie należności, zawieranie umów cywilnoprawnych, stosowanie przepisów.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2013-31.03.2013.

Okres kontroli: maj 2013 r.

Luty 2013

Kontrola przeprowadzona przez Starszego Technika Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, ul. Barbary 17, w dniach 26.02.2013 r. oraz 28.02.2013 r., w zakresie warunków pracy.

Czerwiec 2011

Kontrola przeprowadzona przez Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, ul. Graniczna 29, w dniach 06, 20, 21, 28, 30.06.2011 r., na podstawie art. 24 ust.1, w związku z art.31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589).

Zakres kontroli: "Przestrzeganie przepisów dotyczących wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy w jednostkach samorządu terytorialnego" oraz "Czas pracy".

Kontrolą objęto zagadnienia czasu pracy i wynagrodzeń dla losowo typowanych pracowników i za losowo wybierane okresy. Do analizy występowania świadczeń pieniężnych przyjęto okres od stycznia 2010 r.

Sierpień-Wrzesień 2010

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie , Wydział Kontroli Płatników Składek, przeprowadzona przez Barbarę Bednarek na podstawie upoważnienie nr.060000-0954-1932/2010.

Zakres kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ZUS, opracowywania wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe, ustalenie uprawnień do ubezpieczeń i wystawianie zaświadczeń dla celów ubezpieczeń.

Okres objęty kontrolą: lata 2007, 2008, 2009

Okres kontroli: 08-09.2010 r. 


Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Szymon Szostok

Wprowadził(a): Szymon Szostok

Rejestr zmian

Aktualizacja:

Szymon Szostok - 2022-02-16

Szymon Szostok - 2020-10-13

Szymon Szostok - 2019-04-04

Szymon Szostok - 2018-08-27

Szymon Szostok - 2018-03-21

Szymon Szostok - 2017-04-21

Szymon Szostok - 2015-12-21

Szymon Szostok - 2015-12-04

Szymon Szostok - 2015-03-06