Zasady udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1243 z późn.zm).

 

1. Zakres prawa ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje sektora publicznego:

- udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach,

- przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

2. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Użytkownicy informacji w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązani do:

- poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji,

- udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie, 

- informowania o przetworzeniu informacji pozyskanej do ponownego wykorzystania,

- informowania o zakresie odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane i przekazywane informacje,

- informowania o nazwisku, imieniu, pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy w przypadku informacji mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

 

Dla informacji udostępnianej na wniosek określa się warunki udostępnienia informacji w celu ponownego wykorzystania, odrębnie dla każdego wniosku.

 

3. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Wniosek o  udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania powinien zawierać w szczególności dane określone w art. 21 ust. 3 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 

4. Zasady odpowiedzialności

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach nie odpowiada za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

5. Opłaty

Informujemy o możliwości nałożenia opłaty za przygotowanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania. Przy ustalaniu wysokości ewentualnej opłaty będzie brany pod uwagę zakres informacji, czas przygotowania oraz inne, dodatkowe koszty poniesione przez Bibliotekę przy przygotowaniu informacji.

 

6. Środki prawne

Od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania oraz od decyzji o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie wnioskodawca może wnieść odwołanie do organu wyższego stopnia, a następnie skargę do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji.

 

Informacje o dokumencie

Wytworzył: Ewa Cieślik
Wprowadził: Szymon Szostok

Rejestr zmian

Aktualizacja:

Szymon Szostok - 2019-04-08