Zasady, tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1641)

 

1. Zakres prawa ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie to wykorzystywanie przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych. Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji sektora publicznego, np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe lub każdą zainteresowaną osobę. W ramach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępniane są informacje:

- publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach;

- udostępniane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

 

2. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Użytkownicy informacji w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązani do:

- poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji;

- udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;

- informowania o przetworzeniu informacji pozyskanej do ponownego wykorzystania;

- informowania o zakresie odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane i przekazywane informacje;

- informowania o nazwisku, imieniu, pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy w przypadku informacji mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach może, odrębnie dla każdego wniosku, określić warunki ponownego wykorzystywania, które będą obiektywne, proporcjonalne, niedyskryminacyjne oraz które nie będą ograniczać w sposób nieuzasadniony możliwości ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

 

3. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego można złożyć w następujący sposób:

- elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..;

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP : MBPKatowice;

- pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, ul. Kossutha 11, 40-282 Katowice.

Wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, zawiadamiamy w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzymy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania powinien zawierać w szczególności dane określone w art. 39 ust. 3 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 

4. Zasady odpowiedzialności

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za treść udostępnionych lub przekazanych informacji sektora publicznego przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.

 

5. Opłaty

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach może jednak nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Ww. koszty, mogą obejmować koszty czynności związanych z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

 

6. Środki prawne

Wnioskodawca, który otrzymał od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przez Wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Informacje o dokumencie

Wytworzył: Ewa Cieślik
Wprowadził: Szymon Szostok