Charakter naruszenia ochrony danych Omyłkowe przekazanie w dniu 30.05.2018 r. danych osobowych drogą poczty elektronicznej osobie nieupoważnionej.
Kategoria i przybliżona liczba osób, których dane dotyczą Czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach; liczba 3153.
Kategorie danych osobowych Nr karty, imię i nazwisko Czytelnika, adres zamieszkania, kwota zadłużenia.
Możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych Wykorzystanie danych bez wiedzy osób których dane dotyczą (np. w celach marketingowych).
Środki zastosowane lub proponowane w celu zaradzenia naruszenia ochrony danych osobowych, w tym zastosowane środki w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia ochrony danych Zobowiązanie osoby, której omyłkowo przekazano dane do trwałego ich usunięcia i nie przekazywania dalej udostępnionych jej omyłkowo informacji.

Informacje o dokumencie |closed

Wytworzył(a): Tomasz Gwiaździński

Wprowadził(a): Szymon Szostok