Dane Identyfikacyjne

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna

Adres: ul. Kossutha 11

Dział: 921

Rozdział: 92116

Plan Przychodów

Wyszczególnienie: Plan na 2019
1. Przychody ogółem13.169.000
1/ przychody własne355.000
   w tym:
      przych. z dział. kulturalnej120.000
      z działalności gospodarczej50.000
      pozostałe przychody185.000
równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu135.500
2/ dotacja z budżetu miasta12.220.000
   w tym:
   - podmiotowa na działalność bieżącą12.200.000
   - dotacja na remonty-podmiotowa20.000
3/  dotacja budżet obywatelski594.000
4/ pozostałe dotacje bieżące - RJP
5/ Pozostałe dotacje

Plan Kosztów

   finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:    finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym: 

Wyszczególnienie: Plan na 2019
3. Koszty ogółem13.203.000
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników9.953.504
  w tym:
    - wynagrodzenia osobowe */8.108.633
    - pozostałe wynagrodzenia61.000
    - składki na ubezpieczenia społeczne1.517.231
    - inne świadczenia na rzecz pracown.266.640
2/ remonty **/20.000
3/ amortyzacja737.855
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
5/ zakup towarów i usług2.355.641
6/ pozostałe koszty136.000
III. Wynik finansowy na działalności bieżącej 
( I.A. - II )
-34.000
   inwestycje341.000
   finansowane środkami własnymi0
       inwestycje
       zakupy inwestycyjne
   finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:35.000
       inwestycje35.000
       zakupy inwestycyjne
   finansowane dotacją z MKiDN, w tym:0
       inwestycje
       zakupy inwestycyjne
finansowane dotacją z BO, w tym:306.000
       inwestycje274.000
       zakupy inwestycyjne32.000
DANE UZUPEŁNIAJĄCE
etaty 175,85
średnia płaca3.340,34
DODATKOWE INFORMACJE

 

Podsumowanie

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zatwierdza plan jednostkowy:

przychody: 13.169.000  
dotacja celowa na inwestycje: 341.000 

koszty: 13.203.000


 

Katowice 26.10.2018 r.

Organ Sporządzający: Małgorzata Helbig - Główny Księgowy

Organ Zatwierdzający: mgr Anna Fałat - Dyrektor 

 


Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Małgorzata Helbig

Wprowadził(a): Szymon Szostok

Rejestr zmian

Aktualizacja:

Szymon Szostok - 2019-01-28

Ta strona używa cookies w celu zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacji i innych funkcji. Cookies pomagają też dostosować serwis do potrzeb użytkowników. Użytkownicy tej strony wyrażają zgodę na zapisane plików cookies na swoim urządzeniu.