Dane Identyfikacyjne

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna

Adres: ul. Kossutha 11

Dział: 921

Rozdział: 92116

Plan Przychodów

Wyszczególnienie: Plan na 2018
1. Przychody ogółem11.013.000
1/ przychody własne375.000
   w tym:
      przych. z dział. kulturalnej120.000
      z działalności gospodarczej50.000
      pozostałe przychody205.000
2/ dotacja z budżetu miasta10.638.000
   w tym:
   - podmiotowa na działalność bieżącą10.200.000
   - celowa z budżetu obywatelskiego na działalność bieżącą438.000
B. Dotacja celowa na inwestycje29.000

Plan Kosztów

Wyszczególnienie: Plan na 2018
3. Koszty ogółem11.059.500
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników8.283.826
  w tym:
    - wynagrodzenia osobowe */6.720.247
    - pozostałe wynagrodzenia26.000
    - składki na ubezpieczenia społeczne1.272.018
    - inne świadczenia na rzecz pracown.265.561
2/ remonty **/0
3/ amortyzacja677.432
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań0
5/ zakup towarów i usług1.983.142
6/ pozostałe koszty115.100
III. Wynik finansowy na działalności bieżącej 
( I.A. - II )
-46.500 
IV.Zgromadzony fundusz pochodzący z odpisów amortyzacyjnych 160.000
   inwestycje29.000
   finansowane środkami własnymi0
   finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:29.000
       inwestycje19.000
       zakupy inwestycyjne10.000
DANE UZUPEŁNIAJĄCE
etaty 184,5
średnia płaca2957
DODATKOWE INFORMACJE

 

Podsumowanie

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zatwierdza plan jednostkowy:

przychody: 11.013.000      

koszty: 11.059.500 


 

Katowice 18.12.2017 r.

Organ Sporządzający: Małgorzata Helbig - Główny Księgowy

Organ Zatwierdzający: mgr Anna Fałat - Dyrektor 

 


Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Małgorzata Helbig

Wprowadził(a): Szymon Szostok

Rejestr zmian

Aktualizacja:

Szymon Szostok - 2018-03-21

Ta strona używa cookies w celu zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacji i innych funkcji. Cookies pomagają też dostosować serwis do potrzeb użytkowników. Użytkownicy tej strony wyrażają zgodę na zapisane plików cookies na swoim urządzeniu.