Dane Identyfikacyjne

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna

Adres: ul. Kossutha 11

Dział: 921

Rozdział: 92116

Plan Przychodów

Wyszczególnienie: Plan na 2017
1. Przychody ogółem9.967.500
A. Przychody bieżące9.967.500
1/ przychody własne480 000
   w tym
      przych. z dział. kulturalnej170 000
      z działalności gospodarczej60 000
      pozostałe przychody250 000
2/ dotacja z budżetu miasta9.487.500
   w tym: Budżet Obywatelski393.000
   w tym: dotacja na remonty - podmiotowa0
   w tym: remonty – b.o.0
   w tym: edukacja ekologiczna0
B. Dotacja celowa na inwestycje65.000

Plan Kosztów

Wyszczególnienie: Plan na 2017
3. Koszty ogółem10.017.500
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników7.718.346
  w tym:
    - wynagrodzenia osobowe */6.385.694
    - pozostałe wynagrodzenia37.000
    - składki na ubezpieczenia społeczne1.048.321
    - inne świadczenia na rzecz pracown.247.331
2/ remonty **/0
3/ amortyzacja624.500
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań0
5/ zakup towarów i usług1.563.554
6/ pozostałe koszty111.100
III. Wynik finansowy na działalności bieżącej 
( I.A. - II )
-50.000 
IV.Zgromadzony fundusz pochodzący z odpisów amortyzacyjnych
   inwestycje65.000
   finansowane środkami własnymi0
   finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:65.000
       inwestycje20.000
       zakupy inwestycyjne45.000
DANE UZUPEŁNIAJĄCE
etaty 183,25
średnia płaca2.803
DODATKOWE INFORMACJE

 

Podsumowanie

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zatwierdza plan jednostkowy:

przychody: 9.967.500   

koszty: 10.017.500 


 

Katowice 16.12.2016 r.

Organ Sporządzający: Małgorzata Helbig - Główny Księgowy

Organ Zatwierdzający: mgr Anna Fałat - Dyrektor 

 


Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Małgorzata Helbig

Wprowadził(a): Szymon Szostok

Rejestr zmian

Aktualizacja:

Szymon Szostok - 2018-03-21
Szymon Szostok - 2017-04-25