Dane Identyfikacyjne

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna

Adres: ul. Kossutha 11

Dział: 921

Rozdział: 92116

Plan Przychodów

Wyszczególnienie: Plan na 2015
1. Przychody ogółem10.028.000
A. Przychody bieżące10.028.000
1/ przychody własne250 000
   w tym
      przych. z dział. kulturalnej110 000
      wpływy z usług40 000
      pozostałe przychody100 000
2/ dotacja z budżetu miasta9.778.000
   w tym: Budżet Obywatelski237.150
   w tym: dotacja na remonty28.000
   w tym: edukacja ekologiczna50 000
B. Dotacja celowa na inwestycje252.000

Plan Kosztów

Wyszczególnienie: Plan na 2015
3. Koszty ogółem10.163.000
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników7.468.397
  w tym:
    - wynagrodzenia osobowe */6.007.350
    - pozostałe wynagrodzenia30.500
    - składki na ubezpieczenia społeczne1.179.850
    - inne świadczenia na rzecz pracown.250.697
2/ remonty **/28.000
3/ amortyzacja521.300
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
5/ zakup towarów i usług2.045.803
6/ pozostałe koszty95 500
III. Wynik finansowy na działalności bieżącej 
( I.A. - II )
-135 000
IIIa. Wynik finansowy ogółem ( I - II )-135 000
IV.Zgromadzony fundusz pochodzący z odpisów amortyzacyjnych
   inwestycje252.000
   finansowane środkami własnymi
   finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:252.000
       inwestycje148.000
       zakupy inwestycyjne104 000
DANE UZUPEŁNIAJĄCE
etaty 184,5
średnia płaca2.533
DODATKOWE INFORMACJE
remonty z dotacji28.000

 

Podsumowanie

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zatwierdza plan jednostkowy:

przychody: 10.028.000    

koszty: 10.163.000 


 

Katowice 31.12.2014 r.

Organ Sporządzający: Małgorzata Helbig - Główny Księgowy

Organ Zatwierdzający: mgr Anna Fałat - Dyrektor 

 


Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Małgorzata Helbig

Wprowadził(a): Szymon Szostok

Rejestr zmian

Aktualizacja:

Szymon Szostok - 2015-03-11