Dane Identyfikacyjne

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna

Adres: ul. Kossutha 11

Dział: 921

Rozdział: 92116

Plan Przychodów

Wyszczególnienie: Plan na 2014
1. Przychody ogółem8 920 573
A. Przychody bieżące8 920 573
1/ przychody własne250 000
   w tym
      przych. z dział. kulturalnej110 000
      wpływy z usług40 000
      pozostałe przychody100 000
2/ dotacja z budżetu miasta8 620 573
   w tym: dotacja na remonty0
3/ pozostałe dotacje bieżące50 000
   w tym rozdz. 9009550 000
   rozdz. 9000040
B. Dotacja celowa na inwestycje0

Plan Kosztów

Wyszczególnienie: Plan na 2014
3. Koszty ogółem9 051 573
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników6 740 863
  w tym:
    - wynagrodzenia osobowe */5 433 533
    - pozostałe wynagrodzenia18 500
    - składki na ubezpieczenia społeczne1 037 146
    - inne świadczenia na rzecz pracown.251 684
2/ remonty **/0
3/ amortyzacja277 733
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań0
5/ zakup towarów i usług1 937 477
6/ pozostałe koszty95 500
III. Wynik finansowy na działalności bieżącej 
( I.A. - II )
-131 000
IIIa. Wynik finansowy ogółem ( I - II )-131 000
IV.Zgromadzony fundusz pochodzący z odpisów amortyzacyjnych
   inwestycje210 000
   finansowane środkami własnymi210 000
   finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:0
       inwestycje0
       zakupy inwestycyjne0
DANE UZUPEŁNIAJĄCE
etaty 184,5
średnia płaca2 454
DODATKOWE INFORMACJE
remonty z dotacji0

 

Podsumowanie

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zatwierdza plan jednostkowy:

przychody: 8 920 573     

koszty: 9 051 573 


 

Katowice 31.12.2013 r.

Organ Sporządzający: Małgorzata Helbig - Główny Księgowy

Organ Zatwierdzający: mgr Anna Fałat - Dyrektor 

 


Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Małgorzata Helbig

Wprowadził(a): Szymon Szostok

Rejestr zmian

Aktualizacja:

Szymon Szostok - 2015-03-11

Ta strona używa cookies w celu zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacji i innych funkcji. Cookies pomagają też dostosować serwis do potrzeb użytkowników. Użytkownicy tej strony wyrażają zgodę na zapisane plików cookies na swoim urządzeniu.