Dane Identyfikacyjne

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna

Adres: ul. Kossutha 11

Dział: 921

Rozdział: 92116

Plan Przychodów

Wyszczególnienie: Plan na 2012
1. Przychody ogółem9 264 108
- dotacja z budżetu miasta8 984 108
1/ przychody własne225 000
   w tym
      przych. z dział. kulturalnej100 000
      wpływy z usług40 000
      pozostałe przychody85 000
2/ dotacja z budżetu miasta8 702 108
   w tym: dotacja na remonty150 000
3/ pozostałe dotacje bieżące57 000
   w tym rozdz. 9009554 000
   rozdz. 9000043 000
B. Dotacja celowa na inwestycje280 000

Plan Kosztów

Wyszczególnienie: Plan na 2012
3. Koszty ogółem 9 159 108
1/ Wynagrodzenia + pochodne6 419 336
- Wynagr. z tyt.umowy o pracę5 193 862
- Wynagr. z tyt. umów o dzieło, zlecenia, honoraria52 000
- Składki z tyt ubezp. społecznych929 200
- Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń244 274
2/ remonty **/150 000
3/ amortyzacja443 715
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań0
5/ zakup towarów i usług2 124 057
6/ pozostałe koszty22 000
III. Wynik finansowy na działalności bieżącej
( I.A. - II )
/-/ 175 000
IIIa. Wynik finansowy ogółem ( I - II )105 000
IV.Zgromadzony fundusz pochodzący z odpisów amortyzacyjnych
   inwestycje280 000
   finansowane środkami własnymi0
   finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:280 000
       inwestycje0
       zakupy inwestycyjne280 000
DANE UZUPEŁNIAJĄCE
etaty 184,5
średnia płaca2 302
DODATKOWE INFORMACJE
remonty z dotacji150 000

 

Podsumowanie

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zatwierdza plan jednostkowy:

przychody: 8 984 108    

dotacja celowa na inwestycje: 280 000    

koszty: 9 159 108 


 

Katowice 30.12.2011 r.

Organ Sporządzający: Małgorzata Helbig - Główny Księgowy

Organ Zatwierdzający: mgr Anna Fałat - Dyrektor 

 


Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Małgorzata Helbig

Wprowadził(a): Szymon Szostok

Rejestr zmian

Aktualizacja:

Szymon Szostok - 2015-03-11