Dane Identyfikacyjne

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna

Adres: ul. Kossutha 11

Dział: 921

Rozdział: 92116

Plan Przychodów

Wyszczególnienie: Plan na 2011
1. Przychody ogółem8 672 830
- dotacja z budżetu miasta8 477 830
- pozostałe dotacje30 000
- przychody własne165 000
- przych. z dział. kulturalnej80 000
- wpływy z usług31 000
- pozostałe przychody50 000
- odsetki3 000
- darowizny1 000
2. Dotacja na inwestycje147 300

Plan Kosztów

Wyszczególnienie: Plan na 2011
3. Koszty ogółem 8 872 830
- Wynagrodzenia + pochodne6 175 708
- Wynagr. z tyt.umowy o pracę5 210 881
- Wynagr. z tyt. umów o dzieło, zlecenia, honoraria32 600
- Składki z tyt ubezp. społecznych932 227
- Odpisy na zakł. fun. świad. socj.209 400
- Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń22 229
- Pozostałe koszty2 465 493
- Amortyzacja506 800
- Materiały216 193
- Energia 460 000
- Zakup usług remontowych0
- Zakup usług pozostałych1 203 500
- Podatki i opłaty60 000
- Pozostałe koszty19 000
 Wynik finansowy/-/ 200 000
4. Wydatki majątkowe147 300
- finansowane z dotacji147 300
- finansowane. ze środków własnych0
DANE UZUPEŁNIAJĄCE
etaty 184,5
średnia płaca2 300
DODATKOWE INFORMACJE
remonty z dotacji 0

 

Podsumowanie

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zatwierdza plan jednostkowy:

przychody: 8 672 830    

wydatki majątkowe 147 300

koszty: 8 872 830


 

Katowice 5.11.2010 r.

Organ Sporządzający: Małgorzata Helbig - Główny Księgowy

Organ Zatwierdzający: mgr Jagoda Kryniewicz - Dyrektor

 


Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Małgorzata Helbig

Wprowadził(a): Szymon Szostok

Rejestr zmian

Aktualizacja:

Szymon Szostok - 2015-03-10