Dane Identyfikacyjne

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna

Adres: ul. Kossutha 11

Dział: 921

Rozdział: 92116

Plan Przychodów

Wyszczególnienie:  Plan na 2022
1. Przychody ogółem 14.798.749
1/ przychody własne 210.000
   w tym:  
      przych. z dział. kulturalnej 50.000 
      z działalności gospodarczej  1.000 
      pozostałe przychody 159.000
równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu 148.000
2/ dotacja z budżetu miasta 14.065.459 
   w tym:  
   - podmiotowa na działalność bieżącą 14.035.459
   - dotacja na remonty-podmiotowa 30.000 
3/  dotacja budżet obywatelski 436.940
4/  dotacja budżet obywatelski - zielony budżet 10.010
5/ pozostałe dotacje bieżące - RJP  
6/ Pozostałe dotacje  

Plan Kosztów

   finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:    finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym: 

Wyszczególnienie:  Plan na 2022
3. Koszty ogółem 14.843.749
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 11.793.024
  w tym:  
    - wynagrodzenia osobowe */ 9.489.513
    - pozostałe wynagrodzenia 51.400
    - składki na ubezpieczenia społeczne 1.763.896
    - inne świadczenia na rzecz pracown. 488.215
2/ remonty **/  30.000
3/ amortyzacja 552.900
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań  
5/ zakup towarów i usług 2.319.825
6/ pozostałe koszty 148.000
III. Wynik finansowy na działalności bieżącej 
( I.A. - II )
-45.200
   inwestycje 0
   finansowane środkami własnymi  
       inwestycje  
       zakupy inwestycyjne  
   finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:  
       inwestycje  
       zakupy inwestycyjne  
   finansowane dotacją z MKiDN, w tym:  
       inwestycje  
       zakupy inwestycyjne  
finansowane dotacją z BO, w tym:  
       inwestycje  
       zakupy inwestycyjne  

 

Podsumowanie

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zatwierdza plan jednostkowy:

przychody: 14.798.749
dotacja celowa na inwestycje: 0 

koszty: 14.843.749


 

Katowice 28.10.2021 r.

Organ Sporządzający: Małgorzata Helbig - Główny Księgowy

Organ Zatwierdzający: mgr Anna Fałat - Dyrektor 

 


Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Małgorzata Helbig

Wprowadził(a): Szymon Szostok

Rejestr zmian

Aktualizacja:

Szymon Szostok - 2022-03-09