Dane Identyfikacyjne

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna

Adres: ul. Kossutha 11

Dział: 921

Rozdział: 92116

Plan Przychodów

Wyszczególnienie:  Plan na 2021
1. Przychody ogółem 11.591.320
1/ przychody własne 252.000
   w tym:  
      przych. z dział. kulturalnej 60.000 
      z działalności gospodarczej  10.000 
      pozostałe przychody 182.000
równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu 154.100
2/ dotacja z budżetu miasta 10.919.900 
   w tym:  
   - podmiotowa na działalność bieżącą 10.887.900
   - dotacja na remonty-podmiotowa 32.000 
3/  dotacja budżet obywatelski 416.420
4/ pozostałe dotacje bieżące - RJP  3.000
5/ Pozostałe dotacje  

Plan Kosztów

   finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:    finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym: 

Wyszczególnienie:  Plan na 2021
3. Koszty ogółem 13.147.320
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 10.703.171
  w tym:  
    - wynagrodzenia osobowe */ 8.569.059
    - pozostałe wynagrodzenia 29.200
    - składki na ubezpieczenia społeczne 1.630.000
    - inne świadczenia na rzecz pracown. 474.912
2/ remonty **/  32.000
3/ amortyzacja 515.400
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań  
5/ zakup towarów i usług 1.776.749
6/ pozostałe koszty 130.000
III. Wynik finansowy na działalności bieżącej 
( I.A. - II )
-1.556.200
   inwestycje 31.000 
   finansowane środkami własnymi
       inwestycje  
       zakupy inwestycyjne  
   finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:  
       inwestycje  
       zakupy inwestycyjne  
   finansowane dotacją z MKiDN, w tym:  
       inwestycje  
       zakupy inwestycyjne  
finansowane dotacją z BO, w tym: 31.000 
       inwestycje  
       zakupy inwestycyjne 31.000 

 

Podsumowanie

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zatwierdza plan jednostkowy:

przychody: 11.591.320
dotacja celowa na inwestycje: 32.000 

koszty: 13.147.320


 

Katowice 30.12.2020 r.

Organ Sporządzający: Małgorzata Helbig - Główny Księgowy

Organ Zatwierdzający: mgr Anna Fałat - Dyrektor 

 


Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Małgorzata Helbig

Wprowadził(a): Szymon Szostok

Rejestr zmian

Aktualizacja:

Szymon Szostok - 2022-03-09