Dane Identyfikacyjne

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna

Adres: ul. Kossutha 11

Dział: 921

Rozdział: 92116

Plan Przychodów

Wyszczególnienie:  Plan na 2020
1. Przychody ogółem 13.156.955
1/ przychody własne 354.405 
   w tym:  
      przych. z dział. kulturalnej 122.000 
      z działalności gospodarczej  36.000 
      pozostałe przychody 196.405
równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu 143.000
2/ dotacja z budżetu miasta 12.250.000 
   w tym:  
   - podmiotowa na działalność bieżącą 12.250.000
   - dotacja na remonty-podmiotowa  
3/  dotacja budżet obywatelski 522.550
4/ pozostałe dotacje bieżące - RJP  
5/ Pozostałe dotacje  

Plan Kosztów

   finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:    finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym: 

Wyszczególnienie:  Plan na 2020
3. Koszty ogółem 13.195.155
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 10.184.482
  w tym:  
    - wynagrodzenia osobowe */ 8.302.738
    - pozostałe wynagrodzenia 44.500
    - składki na ubezpieczenia społeczne 1.557.000
    - inne świadczenia na rzecz pracown. 280.244
2/ remonty **/  
3/ amortyzacja 662.500
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań  
5/ zakup towarów i usług 2.209.173
6/ pozostałe koszty 139.000
III. Wynik finansowy na działalności bieżącej 
( I.A. - II )
-38.200
   inwestycje 20.000 
   finansowane środkami własnymi
       inwestycje  
       zakupy inwestycyjne  
   finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:  
       inwestycje  
       zakupy inwestycyjne  
   finansowane dotacją z MKiDN, w tym:  
       inwestycje  
       zakupy inwestycyjne  
finansowane dotacją z BO, w tym: 20.000 
       inwestycje  
       zakupy inwestycyjne 20.000 
DANE UZUPEŁNIAJĄCE
 śr. płaca 3.716
 śr. zatrudnienie 177,30 
DODATKOWE INFORMACJE
   

 

Podsumowanie

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zatwierdza plan jednostkowy:

przychody: 13.156.955  
dotacja celowa na inwestycje: 20.000 

koszty: 13.195.155


 

Katowice 23.12.2019 r.

Organ Sporządzający: Małgorzata Helbig - Główny Księgowy

Organ Zatwierdzający: mgr Anna Fałat - Dyrektor 

 


Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Małgorzata Helbig

Wprowadził(a): Szymon Szostok

Rejestr zmian

Aktualizacja:

Szymon Szostok - 2020-01-28

Szymon Szostok - 2020-01-24