Dane Identyfikacyjne

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna

Adres: ul. Kossutha 11

Dział: 921

Rozdział: 92116

Plan Przychodów

Wyszczególnienie:  Plan na 2018
1. Przychody ogółem 11.013.000
1/ przychody własne 375.000 
   w tym:  
      przych. z dział. kulturalnej 120.000 
      z działalności gospodarczej  50.000 
      pozostałe przychody 205.000
2/ dotacja z budżetu miasta 10.638.000 
   w tym:  
   - podmiotowa na działalność bieżącą 10.200.000
   - celowa z budżetu obywatelskiego na działalność bieżącą 438.000
B. Dotacja celowa na inwestycje  29.000

Plan Kosztów

Wyszczególnienie:  Plan na 2018
3. Koszty ogółem 11.059.500 
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 8.283.826
  w tym:  
    - wynagrodzenia osobowe */ 6.720.247
    - pozostałe wynagrodzenia 26.000 
    - składki na ubezpieczenia społeczne 1.272.018
    - inne świadczenia na rzecz pracown. 265.561 
2/ remonty **/ 0
3/ amortyzacja 677.432 
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
5/ zakup towarów i usług 1.983.142 
6/ pozostałe koszty 115.100 
III. Wynik finansowy na działalności bieżącej 
( I.A. - II )
-46.500 
IV.Zgromadzony fundusz pochodzący z odpisów amortyzacyjnych  160.000
   inwestycje 29.000
   finansowane środkami własnymi
   finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym: 29.000 
       inwestycje 19.000
       zakupy inwestycyjne 10.000 
DANE UZUPEŁNIAJĄCE
etaty  184,5
średnia płaca 2957
DODATKOWE INFORMACJE
   

 

Podsumowanie

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zatwierdza plan jednostkowy:

przychody: 11.013.000      

koszty: 11.059.500 


 

Katowice 18.12.2017 r.

Organ Sporządzający: Małgorzata Helbig - Główny Księgowy

Organ Zatwierdzający: mgr Anna Fałat - Dyrektor 

 


Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Małgorzata Helbig

Wprowadził(a): Szymon Szostok

Rejestr zmian

Aktualizacja:

Szymon Szostok - 2018-03-21