Dane Identyfikacyjne

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna

Adres: ul. Kossutha 11

Dział: 921

Rozdział: 92116

Plan Przychodów

Wyszczególnienie:  Plan na 2017
1. Przychody ogółem 9.967.500
A. Przychody bieżące 9.967.500 
1/ przychody własne 480 000
   w tym  
      przych. z dział. kulturalnej 170 000
      z działalności gospodarczej  60 000
      pozostałe przychody 250 000
2/ dotacja z budżetu miasta 9.487.500
   w tym: Budżet Obywatelski 393.000
   w tym: dotacja na remonty - podmiotowa 0
   w tym: remonty – b.o. 0
   w tym: edukacja ekologiczna 0
B. Dotacja celowa na inwestycje  65.000

Plan Kosztów

Wyszczególnienie:  Plan na 2017
3. Koszty ogółem 10.017.500
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 7.718.346
  w tym:  
    - wynagrodzenia osobowe */ 6.385.694
    - pozostałe wynagrodzenia 37.000 
    - składki na ubezpieczenia społeczne 1.048.321 
    - inne świadczenia na rzecz pracown. 247.331 
2/ remonty **/ 0
3/ amortyzacja 624.500 
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
5/ zakup towarów i usług 1.563.554 
6/ pozostałe koszty 111.100 
III. Wynik finansowy na działalności bieżącej 
( I.A. - II )
-50.000 
IV.Zgromadzony fundusz pochodzący z odpisów amortyzacyjnych  
   inwestycje 65.000
   finansowane środkami własnymi
   finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym: 65.000 
       inwestycje 20.000
       zakupy inwestycyjne 45.000 
DANE UZUPEŁNIAJĄCE
etaty  183,25
średnia płaca 2.803 
DODATKOWE INFORMACJE
   

 

Podsumowanie

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zatwierdza plan jednostkowy:

przychody: 9.967.500   

koszty: 10.017.500 


 

Katowice 16.12.2016 r.

Organ Sporządzający: Małgorzata Helbig - Główny Księgowy

Organ Zatwierdzający: mgr Anna Fałat - Dyrektor 

 


Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Małgorzata Helbig

Wprowadził(a): Szymon Szostok

Rejestr zmian

Aktualizacja:

Szymon Szostok - 2018-03-21
Szymon Szostok - 2017-04-25