Dane Identyfikacyjne

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna

Adres: ul. Kossutha 11

Dział: 921

Rozdział: 92116

Plan Przychodów

Wyszczególnienie: Plan na 2016
1. Przychody ogółem10.168.850
A. Przychody bieżące10.168.850
1/ przychody własne200 000
   w tym
      przych. z dział. kulturalnej110 000
      z działalności gospodarczej40 000
      pozostałe przychody50 000
2/ dotacja z budżetu miasta9.968.850
   w tym: Budżet Obywatelski451.550
   w tym: dotacja na remonty - podmiotowa6.300
   w tym: remonty – b.o.30.000
   w tym: edukacja ekologiczna61.000 
B. Dotacja celowa na inwestycje –    b.o.170.000

Plan Kosztów

Wyszczególnienie: Plan na 2016
3. Koszty ogółem10.300.850
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników7.509.700
  w tym:
    - wynagrodzenia osobowe */6.100.450
    - pozostałe wynagrodzenia32.500
    - składki na ubezpieczenia społeczne1.124.006
    - inne świadczenia na rzecz pracown.252.744
2/ remonty **/36.300
3/ amortyzacja560.000
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
5/ zakup towarów i usług2.096.350
6/ pozostałe koszty98.500
III. Wynik finansowy na działalności bieżącej 
( I.A. - II )
-132.000 
IIIa. Wynik finansowy ogółem ( I - II )-132.000 
IV.Zgromadzony fundusz pochodzący z odpisów amortyzacyjnych
   inwestycje170.000
   finansowane środkami własnymi
   finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:170.000
       inwestycje-
       zakupy inwestycyjne170.000
DANE UZUPEŁNIAJĄCE
etaty 184,5
średnia płaca2.684
DODATKOWE INFORMACJE

 

Podsumowanie

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zatwierdza plan jednostkowy:

przychody: 10.168.850       

koszty: 10.300.850 


 

Katowice 18.12.2015 r.

Organ Sporządzający: Małgorzata Helbig - Główny Księgowy

Organ Zatwierdzający: mgr Anna Fałat - Dyrektor 

 


Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Małgorzata Helbig

Wprowadził(a): Szymon Szostok

Rejestr zmian

Aktualizacja:

Szymon Szostok - 2016-04-18