Dane Identyfikacyjne

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna

Adres: ul. Kossutha 11

Dział: 921

Rozdział: 92116

Plan Przychodów

Wyszczególnienie: Plan na 2013
1. Przychody ogółem9 381 000
A. Przychody bieżące8 980 000
1/ przychody własne250 000
   w tym
      przych. z dział. kulturalnej100 000
      wpływy z usług50 000
      pozostałe przychody100 000
2/ dotacja z budżetu miasta8 730 000
   w tym: dotacja na remonty130 000
3/ pozostałe dotacje bieżące0
   w tym rozdz. 900950
   rozdz. 9000040
B. Dotacja celowa na inwestycje401 000

Plan Kosztów

Wyszczególnienie: Plan na 2013
3. Koszty ogółem9 155 000
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników6 660 618
  w tym:
    - wynagrodzenia osobowe */5 356 697
    - pozostałe wynagrodzenia37 000
    - składki na ubezpieczenia społeczne1 022 055
    - inne świadczenia na rzecz pracown.244 866
2/ remonty **/130 000
3/ amortyzacja291 233
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań0
5/ zakup towarów i usług2 066 290
6/ pozostałe koszty6 859
III. Wynik finansowy na działalności bieżącej 
( I.A. - II )
-175 000
IIIa. Wynik finansowy ogółem ( I - II )226 000
IV.Zgromadzony fundusz pochodzący z odpisów amortyzacyjnych
   inwestycje401 000
   finansowane środkami własnymi0
   finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:401 000
       inwestycje380 000
       zakupy inwestycyjne21 000
DANE UZUPEŁNIAJĄCE
etaty 184,5
średnia płaca2 385
DODATKOWE INFORMACJE
remonty z dotacji130 000

 

Podsumowanie

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zatwierdza plan jednostkowy:

przychody: 8 980 000    

dotacja celowa na inwestycje: 401 000

koszty: 9 155 000 


 

Katowice 31.12.2012 r.

Organ Sporządzający: Małgorzata Helbig - Główny Księgowy

Organ Zatwierdzający: mgr Anna Fałat - Dyrektor 

 


Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Małgorzata Helbig

Wprowadził(a): Szymon Szostok

Rejestr zmian

Aktualizacja:

Szymon Szostok - 2015-03-11