Logo

Finanse

Rozmiar

Dane Identyfikacyjne

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna

Adres: ul. Kossutha 11

Dział: 921

Rozdział: 92116

Plan Przychodów

Wyszczególnienie:  Plan na 2012
1. Przychody ogółem 9 264 108
- dotacja z budżetu miasta 8 984 108
1/ przychody własne 225 000
   w tym  
      przych. z dział. kulturalnej 100 000
      wpływy z usług 40 000
      pozostałe przychody 85 000
2/ dotacja z budżetu miasta 8 702 108
   w tym: dotacja na remonty 150 000
3/ pozostałe dotacje bieżące 57 000
   w tym rozdz. 90095 54 000
   rozdz. 900004 3 000
B. Dotacja celowa na inwestycje 280 000

Plan Kosztów

Wyszczególnienie:  Plan na 2012
3. Koszty ogółem  9 159 108
1/ Wynagrodzenia + pochodne 6 419 336
- Wynagr. z tyt.umowy o pracę 5 193 862
- Wynagr. z tyt. umów o dzieło, zlecenia, honoraria 52 000
- Składki z tyt ubezp. społecznych 929 200
- Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń 244 274
2/ remonty **/ 150 000
3/ amortyzacja 443 715
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 0
5/ zakup towarów i usług 2 124 057
6/ pozostałe koszty 22 000 
III. Wynik finansowy na działalności bieżącej
( I.A. - II )
/-/ 175 000
IIIa. Wynik finansowy ogółem ( I - II ) 105 000
IV.Zgromadzony fundusz pochodzący z odpisów amortyzacyjnych  
   inwestycje 280 000
   finansowane środkami własnymi 0
   finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym: 280 000
       inwestycje 0
       zakupy inwestycyjne 280 000
DANE UZUPEŁNIAJĄCE
etaty  184,5
średnia płaca 2 302
DODATKOWE INFORMACJE
remonty z dotacji 150 000

 

Podsumowanie

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zatwierdza plan jednostkowy:

przychody: 8 984 108    

dotacja celowa na inwestycje: 280 000    

koszty: 9 159 108 


 

Katowice 30.12.2011 r.

Organ Sporządzający: Małgorzata Helbig - Główny Księgowy

Organ Zatwierdzający: mgr Anna Fałat - Dyrektor 

 


Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Małgorzata Helbig

Wprowadził(a): Szymon Szostok

Rejestr zmian

Aktualizacja:

Szymon Szostok - 2015-03-11

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.

Ta strona używa cookies w celu zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacji i innych funkcji. Cookies pomagają też dostosować serwis do potrzeb użytkowników. Użytkownicy tej strony wyrażają zgodę na zapisane plików cookies na swoim urządzeniu.